English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Frågor och svar

Sidan med frågor och svar fokuserar främst på LNG, flytande naturgas. Många av svaren är relevanta även för flytande biogas, LBG, eftersom båda består av framför allt metan och kan transporteras och lagras i samma infrastruktur.

 • Vad är LNG?
  LNG är flytande naturgas, Liquefied Natural Gas, som till största delen består av metan. När naturgasen övergår från gas till vätska, vid minus 162° C, minskar den i volym mer än 600 gånger och kan effektivt fraktas i tankar på båt, tåg eller tankbil. LNG är färglös, giftfri och luktfri.
 • Vad betyder LNG för miljön?
  LNG konkurrerar framför allt med olja då koldioxidutsläppen är 25 procent lägre. Jämfört med kol är utsläppen av koldioxid 40 procent lägre. Även andra utsläpp som tungmetaller, kväveoxider, partiklar och sot är väsentligt lägre. Svavelutsläppen är nära noll. När LNG ersätter tjockolja som drivmedel till fartyg minskar både klimatpåverkan och övergödning av haven drastiskt.
 • Var kommer LNG från?
  LNG produceras i bland annat Asien, Mellanöstern och Norge. Därifrån skeppas den med stora tankfartyg till importterminaler i till exempel Nederländerna, England och Spanien. Där lastas den om till mindre fartyg som passar en mottagningsterminal.
 • Hur kommer LNG till Göteborg?
  LNG fraktas till Göteborg med tankbåtar avsedda för transport av LNG. Båtarna är byggda och utrustade med tankar och utrustning för att kunna hantera LNG vid låg temperatur. En LNG-tanker har dubbla skrov, vilket ger god styrka samt är ett extra skydd vid eventuella kollisioner eller grundstötningar.
 • Hur transporteras den vidare?
  LNG kan transporteras vidare med tåg, lastbil eller mindre tankfartyg. I dagsläget transporteras flytande naturgas på land i Sverige endast med tankbil. En LNG-tank har ett inre och ett yttre tryckkärl. Den maximala mängden LNG som kan transporteras med tankbil är cirka 70 m3. LNG kan även förgasas och transporteras i den befintliga infrastrukturen, det vill säga gasnätet.
 • Hur ser efterfrågan på LNG ut?

  Flytande naturgas kan ersätta olja och kol där det inte är möjligt att ansluta till gasnätet. LNG efterfrågas framför allt av sjöfarten som behöver stora volymer drivmedel. Dessutom trädde tuffare regler i kraft 2015 för hur mycket svavel fartyg får släppa ut i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Med LNG som drivmedel är svavelutsläppen praktiskt taget noll.

  LNG efterfrågas också av många industriföretag som vill växla över till naturgas, men som inte ligger i anslutning till gasinfrastrukturen. LNG kan användas som processbränsle och råvara. Den är enkel att hantera, säker, konkurrenskraftig och mer miljövänlig än olja och kol. För många företag är det en möjlighet att snabbare nå sina miljömål.

  Även transportsektorn har behov av mer miljövänliga bränslen till tunga transporter på land och ser naturgas som ett alternativ.

  Tekniken för att framställa LNG har funnits länge, men på senare år har intresset ökat stort, mycket tack vare en ökad medvetenhet om miljönyttan och sänkta världsmarknadspriser.

 • Finns det risker med en LNG-anläggning?
  LNG lagras och transporteras vid extremt låg temperatur, minus 162° C. Hanteringen vid lossning eller lastning av LNG följer hårda säkerhetskrav. Alla pumpar stoppas automatiskt om det finns risk för läckage, det vill säga riskerna för utsläpp till mark och vatten är mycket små. Anläggningen ska ha en fackla som fungerar som en säkerhetsventil om trycket skulle bli för högt.
 • Vad händer om LNG läcker ut?
  Skulle LNG komma ut förångas den mycket lätt, på grund av den stora temperaturskillnaden mellan LNG och luft, och stiger snabbt eftersom gasen är lättare än luft. Vattenpartiklarna i luften fryser och bildar ett vitt moln som syns. Gasmolnet stiger tills det försvinner upp i atmosfären. Små utsläpp går snabbt över i gasfas och stiger. Större utsläpp lägger sig på marken och förångas. Intensiteten i förångningen beror på underlagets yta och temperatur samt storleken på vätskans yta. Gasen är giftfri. 
 • Är LNG farligt?
  Flytande naturgas består till största delen av metan som är luktfri, giftfri och färglös. LNG brinner inte. För att en brand ska kunna uppstå måste vätskan förgasas, det måste finnas ett visst förhållande mellan naturgas och luft och något som kan antända gasen måste komma i kontakt med den. Att utsättas för LNG som förångas innebär ingen risk för förgiftning eller kemisk påverkan. Läcker flytande naturgas ut kyler den ner omgivande ytor vilket kan innebära risk för köldskador. 
 • Vilka risker finns med LNG jämfört med olja?
  Bensin och eldningsolja är mer lättantändliga i flytande tillstånd och innehåller giftiga komponenter. Om dessa kolväten läcker ut påverkas miljön. LNG har jämförelsevis färre farliga egenskaper än något annat jämförbart bränsle.
 • Kan LNG brinna?
  Flytande naturgas brinner inte. För att en brand ska kunna uppstå måste vätskan förgasas, det måste finnas ett visst förhållande mellan naturgas och luft och något som kan antända gasen måste komma i kontakt med den. Det är alltså först när LNG övergått i gasfas och blivit metangas som den är brännbar. Då har den ett snävt brännbarhetsområde och kan endast brinna om metanhalten i luft är mellan 4 och 16 procent.
 • Kan LNG explodera?
  LNG är metan som i gasform kan bilda brännbara blandningar med luft. Ett moln av metangas kan inte explodera utomhus. I slutna utrymmen kan explosiva blandningar bildas under vissa förutsättningar. 
  Varken experiment eller de tillbud som skett har visat att ett metangasmoln efter en LNG-läcka kan orsaka en fördröjd detonation, vilket har observerats med andra mera reaktiva kolvätegaser.
 • Vilka risker finns med LNG-transporter?
  Historiskt har det skett mycket få transportolyckor med LNG-fartyg eller LNG-transporter. Fartygen och de trailers som används har dubbla skrov och vid ytterst få tillfällen har LNG läckt ut efter en olycka. LNG klassificeras som farligt gods och det finns ett omfattande regelverk som gäller för transporter på väg, järnväg och hav.
 • Vilka är intressenterna i LNG-anläggningen i Göteborg?

  Bakom initiativet står Swedegas i samarbete med Göteborgs Hamn.

  Swedegas är ett infrastrukturbolag som äger det svenska stamnätet för gas och distribuerar energi till distributörer och direktanslutna kunder.

  Göteborgs Hamn är en fullservicehamn och Nordens största hamn. Här finns också Nordens största Energihamn, där LNG-anläggningen byggs.

  Swedegas varken producerar eller handlar med energi, utan tillhandahåller endast infrastrukturen på gasmarknaden. Det kan jämföras med de förhållanden som gäller på elmarknaden.

 • Varför placeras anläggningen i Göteborg?

  Placeringen i Göteborg är strategisk för att LNG ska nå ut på marknaden, också till delar av Sverige som hittills haft ingen eller liten tillgång till naturgas. Fartyg som anlöper Göteborgs Hamn har också behov av LNG som bränsle.

  Göteborg är vidare en naturlig knutpunkt i en nationell infrastrukturlösning där även andra hamnar kan ingå. Från Göteborg kan LNG, utöver tankning till fartyg, smidigt transporteras med tåg och lastbil vidare in i landet. LNG från anläggningen även förgasas och transporteras in i stamnätet för gas.

 • Hur stor blir anläggningen och var ska den ligga?
  Fullt utbyggd kan den ha en kapacitet på cirka 33 000 m3. Hela anläggningen ska ligga i Energihamnen. I hamnen lossas och lastas idag raffinerade oljeprodukter, förnybara energiprodukter, kemikalier och en mindre mängd råolja. 
 • Finns det bostäder och naturområden nära LNG-anläggningen?

  Precis i anslutning finns enbart industrier och andra anläggningar i hamnen. Närmaste bostäder ligger vid Nya Varvet och Klippan, på andra sidan älven, söder om området. Österut ligger de närmaste bostäderna på andra sidan Älvsborgsbron, vid Eriksberg. 

  Väster om anläggningen ligger Torsviken som är ett Natura 2000-område. Det påverkas inte på grund av avståndet som är cirka 4,5 km. Området berör inte heller riksintressen för friluftslivet. Den gränsen går längre ut i Göta älvs mynning utanför Göteborgs Hamns område. 

 • Vad innebär att anläggningen är öppen – Open Access?

  Att den är öppen – Open Access – innebär att alla som är intresserade av att leverera LNG till den svenska marknaden kan boka kapacitet. Det ger slutkunderna möjlighet att köpa LNG till bästa världsmarknadspris. 

  En öppen LNG-anläggning innebär också att ägande och drift av infrastruktur hålls skiljt från produktion av och handel med energi. Genom att tillämpa denna princip följer vi Naturgaslagen och EU:s regler och direktiv som tillämpas i övriga Europa. Anläggningen i Göteborg blir med sin Open Access-lösning unik bland befintliga och planerade LNG-anläggningar i Sverige.

 • Vilken roll har en oberoende operatör?
  Swedegas handlar inte med LNG eller naturgas. Som självständigt bolag erbjuder det sina tjänster till alla aktörer som har intresse av att boka kapacitet. Det skapar fri konkurrens som är en förutsättning för att slutkunderna ska kunna få tillgång till gas till bästa pris på världsmarknaden.
 • Vilka andra LNG-anläggningar finns i Europa?
  Det finns terminaler i bland annat Belgien, Holland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien och Storbritannien. Flera europeiska länder har planer på att bygga fler och att expandera befintliga terminaler. LNG-anläggningen i Göteborg blir en del av en nordeuropeisk gasinfrastruktur som kan trygga försörjningen av naturgas i vår del av världen.