English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Ersätter olja och kol

LNG konkurrerar framför allt med olja och kol då koldioxidutsläppen är avsevärt lägre – 40 procent lägre jämfört med kol och 25 procent jämfört med olja. Även andra utsläpp som tungmetaller, kväveoxider, partiklar och sot är väsentligt lägre. Svavelutsläppen är nära noll. När LNG ersätter tjockolja som drivmedel till fartyg minskar både klimatpåverkan och förorening av luft och hav drastiskt. Blandas LBG in minskar klimatpåverkan ytterligare.

LNG produceras i bland annat Asien, Mellanöstern och Norge. Därifrån skeppas den med stora tankfartyg till importterminaler i till exempel Nederländerna, England och Spanien. Där lastas den om till mindre fartyg som passar en mottagningsterminal. Därifrån kan naturgasen antingen distribueras vidare som gas i gasnätet eller i flytande form med tåg eller tankbilar.

Utsläpp från förbränning av LNG