English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Säker hantering

LNG/LBG lagras och transporteras vid extremt låg temperatur, minus 162° C. Hanteringen vid lossning eller lastning av den flytande gasen följer hårda säkerhetskrav. Pumpar stoppas och ventiler stängs per automatik om det finns risk för läckage – riskerna för utsläpp är mycket små.

Skulle LNG komma ut förångas den mycket lätt, på grund av den stora temperaturskillnaden mellan gas och luft. Det finns därför ingen risk för förorening av mark och vatten. Vid läckage bildas ett vitt gasmoln och det är frysta vattenpartiklar som syns. Gasmolnet stiger tills det försvinner upp i atmosfären.

Gasen är giftfri. Att utsättas för LNG/LBG som förångats innebär ingen risk för förgiftning eller kemisk påverkan.

Flytande gas brinner inte. För att en brand ska kunna uppstå vid läckage måste vätskan förångas, det måste vara ett visst förhållande mellan naturgas och luft och finnas något som kan antända gasblandningen.

Läs mer om säkerheten under Frågor och svar