English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Öppen anläggning

Anläggningen i Göteborg är den första i Sverige som drivs enligt principen Open Access och av en oberoende operatör. Det innebär att alla som är intresserade av att leverera flytande gas till den svenska marknaden kan boka kapacitet. Därmed kan kunderna fritt välja leverantör.

En öppen anläggning innebär att ägande och drift av infrastruktur hålls skiljt från produktion av och handel med energi. Det är samma princip som på elmarknaden. Anläggningen i Göteborg är med sin Open Access-lösning unik bland befintliga och planerade anläggningar i Sverige och garanterar fri konkurrens på LNG-marknaden. Open Access-principen tillämpas i övriga Europa och är en förutsättning för en fri marknad.

 

 

Öppen anäggning

En öppen anläggning, som alltså inte ägs av en aktör som producerar eller handlar med gas, får anslutas till ett gasnät. Byggs ett regionalt nät med anslutning till LNG-anläggningen ökar möjligheterna för regionens biogasproducenter att nå en större marknad.