English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Samråd och tillstånd

Miljötillståndsprocessen

Bunkringsanläggningen som byggts i Göteborgs Hamn (kaj 519) ingår i det miljötillstånd för LNG-anläggningen, enligt 9 kap miljöbalken, som Swedegas fick 2014. Samma år antog byggnadsnämnden en detaljplan för området som medger LNG-hantering. Tillståndet medger en utbyggnad till en lagringskapacitet på upp till 33 000 m3 flytande gas.

För en fortsatt utbyggnad med anslutning till stamnätet för gas krävs koncession enligt naturgaslagen. En sådan koncessionsansökan är inlämnad till Energimarknadsinspektionen.

Flera samråd sedan 2013

Swedegas har genomfört flera samrådsprocesser inför ansökningar om tillstånd.

Under 2013 hölls samråd med de myndigheter och organisationer samt allmänhet som kan antas bli berörda av LNG-anläggningen. Samrådet gällde både ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och en framtida ansökan om koncession enligt naturgaslagen.

En första samrådsomgång genomfördes i februari–mars 2013 och en andra i april-maj 2013. En utställning för allmänheten ordnades på Göteborgs Hamn, Amerikaskjulet, den 6–7 maj då även personal som kunde svara på frågor fanns på plats. Ytterligare samråd om ledningssträckningen skedde under juli och augusti 2013.

Den 11 september 2013 lämnades tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning in till Länsstyrelsen Västra Götalands län. Länsstyrelsen granskade ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen och tog in synpunkter från andra myndigheter.

Miljötillstånd och detaljplan

Den 23 maj 2014 meddelades tillstånd för LNG-anläggningen enligt 9 kap. miljöbalken. Tillståndet har vunnit laga kraft. Den 20 mars 2014 antog byggnadsnämnden en detaljplan för området som medger LNG-hantering. Detaljplanen har också vunnit laga kraft.

I januari 2016 genomfördes ett kompletterande samråd angående koncession för anläggningen med anslutning till stamnätet för gas, vilket krävs enligt naturgaslagen. Inför koncessionsansökan togs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram och därför hölls samråd, enligt reglerna i 6 kap. 4 § miljöbalken. Du kan ladda ner samrådsunderlaget här.

Samrådet är avslutat och Swedegas har lämnat in koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen. I samrådsredogörelsen finns information om hur de synpunkter som framförts under samrådet har tagits om hand.

Ansökt om ändringstillstånd

Under 2017 genomfördes ytterligare samråd med myndigheter, organisationer och närboende inför ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen beslutade i oktober 2017 att verksamheten inte har betydande miljöpåverkan, vilket avslutade samrådet. En samrådsredogörelse finns bifogad i Swedegas ansökan om ändringstillstånd som sedan slutet av januari 2018 handläggs av Länsstyrelsen. Här kan du ladda ner samrådsunderlaget.